Teisinė informacija

VŠĮ KRISTUPO FESTIVALIS

INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

VšĮ „Kristupo festivalis“, juridinio asmens kodas 125603338, Registracijos adresas: Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, Buveinės adresas: Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, Tel.+370 656 17477, el. paštas: kristupofestivaliai@kristupofestivaliai.lt,  PVM mokėtojo kodas LT 256033314, (toliau – Bendrovė) saugo savo klientų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), o taip pat kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais, todėl joje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Ši Privatumo politika yra skirta tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims (toliau –  asmuo), kurie naudojasi VšĮ „Kristupo festivalis“ teikiamomis Paslaugomis, įskaitant interneto svetainę www.kristupofestivalis.lt. Paslaugos – bet kokios (tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu) Bendrovės siūlomos paslaugos.

VšĮ „Kristupo festivalis“ įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą. Šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums aiškiai, suprantamai ir išsamiai pristatome mūsų duomenų tvarkymo praktiką, asmens duomenų tvarkymo sąlygas bei kokias teises, susijusias su asmens duomenų rinkimu ir naudojimu, turite Jūs patys. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir / ar Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir  jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir / ar Naudotojui naudojantis Svetaine bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas. Privatumo politika užtikrina asmens duomenų saugumą, asmens laisves ir teises.

VšĮ „Kristupo festivalis“ užtikrina, jog Vartotojo ir / ar Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo, praradimo ir kt.

Mes patvirtiname, kad www.kristupofestivalis.lt svetainės lankytojų duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Mes taip pat taikome visas protingas technines ir administracines priemones tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Interneto svetainėje www.kristupofestivalis.lt (toliau ​​– Svetainė), iš asmens, kuris nori pasinaudoti VšĮ „Kristupo festivalis“ teikiamomis paslaugomis, prašome pateikti asmens duomenis.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su pačiu fiziniu asmeniu, ar jo įgaliotu, jį atstovaujančiu asmeniu, tokia kaip: pavardė, vardas, gyvenamosios vietos adresas, bet kuri kontaktinė informacija tokia kaip: telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas ir bet kokia kita Jūsų pateikta informacija. Visa informacija yra pateikiama VšĮ „Kristupo festivalis“, vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo principais. Jei renkama papildoma anoniminė informacija, ji renkama laikantis galiojančių teisės aktų. Už klaidingos, netikslios ar melagingos informacijos pateikimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Asmens    duomenų    tvarkymo    teisiniai    pagrindai,    numatyti    Reglamente (ES) 2016/679:

 • Asmuo davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
 • Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra asmuo, arba siekiant imtis veiksmų asmens prašymu prieš sudarant sutartį;
 • Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė ir kt.

Privatumo politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Pagrindiniai duomenų tvarkymo principai:

 • Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 • Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 • Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 • Asmens duomenis tvarko tik tie Įstaigos darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

Kokius duomenis apie Jus renkame?

 • Vardas, pavardė;
 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Registruojantis per Facebook, renkama Jūsų viešo profilio informacija (vardas, pavardė, lytis, profilio nuotrauka, elektroninio pašto adresas);
 • Apsilankymo laikas, aplankyti vidiniai puslapiai, laikas praleistas Svetainėje;
 • Tinklalapių, nukreipimų informacija iš kur atėjo srautas;
 • Naršyklės tipas;
 • Operacinės sistemos tipas;
 • Flash versijos, javaScript, ekrano rezoliucijų informacija;
 • Interneto prieigos lokacija ir IP adresai.

Jei nuspręstumėte susisiekti su mumis (elektroniniu paštu, telefonu ar žinute socialiniuose tinkluose), mes užfiksuosime kreipimosi į mus faktą ir galime išsaugoti komunikacijos turinį kartu su Jūsų kontaktiniais duomenimis ir mūsų atsakymais.

Jeigu Jūs lankotės Svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau  apie tai žemiau (SLAPUKAI).

Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras Facebook tinkle. Taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ir naršyklę, IP adresą ir vietą, jūsų reklamavimo identifikatorių (IDFA), apsilankymo datą ir laiką, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį ir svetainės naršymo būdus su Jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų interneto svetainėje), tačiau tokiu atveju gali būti ribojamas paslaugų teikimas.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

VšĮ „Kristupo festivalis” tvarko ir saugo Jūsų Asmens duomenis pagal taikytinus teisės aktus ir ne ilgiau nei būtina Duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Pasiekus tikslus, kuriems pasiekti Asmens duomenys buvo surinkti arba suėjus taikytiname teisės akte numatytam saugojimo terminui, VšĮ „Kristupo festivalis“ tvarkomi Jūsų Asmens duomenys bus ištrinti ar nuasmeninti.

Asmens duomenų teikimas

VšĮ „Kristupo festivalis” informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

 • Jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas;
 • Teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis VšĮ „Kristupo festivalis” pavedimu, nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan.;
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra griežtai konfidenciali.

Už asmens duomenų tvarkymą, t.y. bet kurį su asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokius veiksmus arba operacijas, atsakingas žmogus, kuriam VšĮ „Kristupo festivalis“ suteikė tokią teisę. Jūsų asmens duomenys prieinami tik šiems asmenims, kuriems galioja griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

Asmeniui sutikus, kontaktinė informacija gali būti naudojama siekiant Jums suteikti naujausią naudingą informaciją apie VšĮ „Kristupo festivalis“ ar jos partnerių teikiamas paslaugas, akcijas, lojalumo programas, taip pat tiesioginės rinkodaros, rinkotyros ir reklamos tikslais. Kiekvienas asmuo bet kada gali atsisakyti siunčiamų reklaminių el. laiškų bei turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros, rinkotyros ar reklamos tikslais. Norėdami atsisakyti visų pasiūlymų galite rašyti elektroninį laišką adresu: kristupofestivaliai@kristupofestivaliai.lt ir nurodyti, kad nepageidaujate gauti pasiūlymų.

Sukaupta informacija ir duomenys yra naudojami kontaktams su klientu, registracijai paslaugoms, elektroniniu keliu gautų užklausų ar komentarų administravimui, finansinių dokumentų paruošimui, VšĮ „Kristupo festivalis“ veiklos analizei ir kitais teisės aktų neuždraustais atvejais. Statistiniais tikslais naudojama tik nuasmeninta informacija, pagal kurią asmens tapatybės nustatyti negalima.

Slapukai

VšĮ „Kristupo festivalis“ (duomenų valdytojas) šia politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Šios politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Šioje slapukų politikoje aprašoma, kokie slapukai naudojami VšĮ „Kristupo festivalis“ interneto svetainėje www.kristuposfestivalis.lt (toliau – interneto svetainė), kokiais tikslais jie naudojami, taip pat kokias teises turi naudotojai, norintys pakeisti ir pasirinkti slapukų naudojimo tvarką pagal savo poreikius. Slapukai padeda Interneto svetainės serveriui identifikuoti, kad būtent Jūs naudojatės Interneto svetaine, ir automatiškai tinkinti turinį pagal Jūsų poreikius. Interneto svetainės pagrindiniame puslapyje paspaudę mygtuką „Sutinku“, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų naudojami šioje slapukų politikoje nustatyta tvarka.

Kas yra slapukai (angl. cookies)?

Slapukas yra nedidelis failas, išsaugomas interneto naršyklėje, kai tik Jūs apsilankote interneto svetainėje. Tekstiniame faile įrašyta informacija skirta įsiminti nustatymus, kuriuos interneto svetainės lankytojas pasirinko interneto svetainei peržvelgti, tam, kad kitą kartą lankytojui nereikėtų jų kartoti.

Kokie slapukai naudojami Interneto svetainėje ir kokias tikslais jie naudojami?

Mes naudojame kelių tipų slapukus – nuolatinius ir vienos sesijos. Vienos sesijos slapukai ištrinami iš Jūsų įrenginio, kai tik uždarote interneto naršyklę. Nuolatiniai slapukai saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol jie yra specialiai ištrinami arba kol baigiasi jų galiojimas. Mes naudojame slapukus šiais tikslais:

Funkciniai slapukai. Išsaugome informaciją apie Jūsų pasirinktas nuostatas Interneto svetainėje, atsižvelgiant į Jūsų asmeninius interesus. Šie slapukai saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol Jūs juos sąmoningai ištrinsite. Duomenų tvarkymo pagrindas — Interneto svetainės lankytojo sutikimas.

Naudotojų statistikos / analitiniai slapukai. Šie slapukai skirti rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie Interneto svetainės struktūrą, rinkodaros kampanijų duomenis, taip pat informaciją apie lankytojų skaičių, Interneto svetainėje praleistą laiką, naudotojų grupes ir paieškos įrankius. Informacija naudojama analitiniais tikslais, siekiant išsiaiškinti, ar Interneto svetainės lankytojai domisi interneto svetainės funkcionalumu bei jos funkcionalumo ir patogumo pagerinimo galimybėmis. Kai kuriais atvejais interneto svetainėje naudojamus kelis analitinius slapukus VšĮ „Kristupo festivalis“ nustatyta tvarka ir tik nurodytais tikslais valdo trečiosios šalys, pvz., Google Analytics. Šie slapukai išsaugomi 2— 24 mėnesių laikotarpiui arba kai kuriais atvejais visam laikui, kol Jūs sąmoningai juos ištrinsite. Duomenų tvarkymo pagrindas — interneto svetainės lankytojo sutikimas.

Reklaminiai / tiksliniai slapukai. Šie slapukai skirti Interneto svetainės turiniui tinkinti pagal Jūsų poreikius, taip pat paklausios informacijos plėtojimui ir rodymui užtikrinti. Šie slapukai išsaugomi Jūsų įrenginyje visam laikui, kol Jūs juos sąmoningai ištrinsite. Tam tikrais atvejais, pvz., užsisakant Interneto svetainės naujienlaiškį, Jūs pateikiate informacijos apie save, kuri gali būti panaudota tikslinės reklamos tikslais. Gavę tikslinę reklamą paštu ir (arba) el. paštu, Jūs galite atsisakyti tokios reklamos, paspaudę specialią nuorodą, esančią bet kuriame Jums atsiųstame komerciniame el. laiške arba atsiuntę el. laišką pašto adresu kristupofestivaliai@kristupofestivaliai.lt. Duomenų tvarkymo pagrindas — Interneto svetainės lankytojo sutikimas.

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas — tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.

Duomenų valdytojas (slapukus tvarko): VšĮ „Kristupo festivalis“, juridinio asmens kodas

125603338, buveinė Gedimino pr. 26, Vilnius, tel.: +370 656 17477, el. p.:

kristupofestivaliai@kristupofestivaliai.lt

Jūsų teisės
Jūs turite šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas/-a) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažint);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti Asmens neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų Asmens duomenų tvarkymą, esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 • Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėje

Duomenų valdytojo Svetainėje ar socialinių tinklų paskyroje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Kaip pasirinkti ir pakeisti slapukų naudojimo tvarką?

Jeigu Jūs pageidaujate, kad slapukai nebūtų naudojami Jūsų įrenginiuose, Jūs galite pakeisti savo naršyklės saugumo nustatymus. Išsamesnės informacijos apie slapukus, taip pat apie tai, kaip juos ištrinti ir valdyti, galite rasti www.aboutcookies.org arba savo interneto naršyklės pagalbos skyriuje.

Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika yra neatskiriama VšĮ „Kristupo festivalis“ teikiamų paslaugų dalis.

Plėtojant ir tobulinant Įstaigos veiklą, Įstaiga turi teisę vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką.

partneriai

LTK LogotipasVilnius logo lt

© 2024 VšĮ “Kristupo festivalis" I Teisinė informacija

partneriai

LTK LogotipasVilnius logo lt

kristupofestivaliai@kristupofestivaliai.lt

© 2024 VšĮ “Kristupo festivalis"

Teisinė informacija